წელი: 2017

ლევან მებონია

შპს-ენგურჰესი

თანამდებობა დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 99159
საშუალო თვიური შემოსავალი 8263
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 79327.2
დეკლარაცია