წელი: 2017

გურამ ტომარაძე

დაცვის პოლიცია

თანამდებობა თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 88935
საშუალო თვიური შემოსავალი 7411
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 71148
დეკლარაცია