წელი: 2017

კახი დემეტრაშვილი

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

თანამდებობა თავმჯდომარის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 126125
საშუალო თვიური შემოსავალი 10510
სარგო 48000
პრემია ან/და დანამატი 78125
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 62 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 100900
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 78125
  • სარგო 48000