წელი: 2017

მამუკა ვასაძე

საქართველოს პროკურატურა

თანამდებობა მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 112680
საშუალო თვიური შემოსავალი 9390
სარგო 40800
პრემია ან/და დანამატი 71880
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 64 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 90144
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 71880
  • სარგო 40800