წელი: 2017

ირაკლი შოთაძე

საქართველოს პროკურატურა

თანამდებობა მთავარი პროკურორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 117360
საშუალო თვიური შემოსავალი 9780
სარგო 46920
პრემია ან/და დანამატი 70440
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 60 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 93888
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 70440
  • სარგო 46920