წელი: 2017

გიორგი შარაბიძე

ცენტრალური საარჩევნო კომისია

თანამდებობა თავმჯდომარის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 127476
საშუალო თვიური შემოსავალი 10623
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 101980.8
დეკლარაცია