წელი: 2017

კახა სეხნიაშვილი

შპს ენერგოტრანსი

თანამდებობა ხელმძღვანელი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 133633
საშუალო თვიური შემოსავალი 11136
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 106906.4
დეკლარაცია