წელი: 2017

ვახტანგ ამბოკაძე

სს ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი

თანამდებობა გენერალური დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 132840
საშუალო თვიური შემოსავალი 11070
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 106272
დეკლარაცია