წელი: 2013

დიმიტრი მახათაძე

შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 45595
საშუალო თვიური შემოსავალი 3800
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 10195
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 22 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 36476
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 10195
  • სარგო 35400