წელი: 2017

გიორგი ჯავახიშვილი

ცენტრალური საარჩევნო კომისია

თანამდებობა კომისიის მდივანი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 124763
საშუალო თვიური შემოსავალი 10397
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 99810.4
დეკლარაცია