წელი: 2017

გიორგი ფანგანი

ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია

თანამდებობა წევრი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 160700
საშუალო თვიური შემოსავალი 13392
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 128560
დეკლარაცია