წელი: 2017

სულხან ზუმბურიძე

სს- საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა

თანამდებობა მმართველთა საბჭოს თავჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 341700
საშუალო თვიური შემოსავალი 28475
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 273360
დეკლარაცია