წელი: 2017

მანანა ბერიკაშვილი

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 70000
საშუალო თვიური შემოსავალი 5833
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 37360
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 53 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 56000
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 37360
  • სარგო 32640