წელი: 2017

ლია გიგაური

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 62871
საშუალო თვიური შემოსავალი 5239
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 30231
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 48 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 50296.8
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 30231
  • სარგო 32640