წელი: 2017

ირაკლი მატკავა

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 79650
საშუალო თვიური შემოსავალი 6638
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 47010
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 59 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 63720
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 47010
  • სარგო 32640