წელი: 2017

თეიმურაზ მღებრიშვილი

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 64632
საშუალო თვიური შემოსავალი 5386
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 31992
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 49 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 51705.6
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 31992
  • სარგო 32640