წელი: 2017

აკაკი ლოდია

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 53368
საშუალო თვიური შემოსავალი 4447
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 17968
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 34 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 42694.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 17968
  • სარგო 35400