წელი: 2017

გოჩა ლორთქიფანიძე

იუსტიციის სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 86080
საშუალო თვიური შემოსავალი 7173
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 53440
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 62 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 68864
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 53440
  • სარგო 32640