შედარება წლების მიხედვით
2021 - სასამართლოების მიერ გამოცემული დამცავი ორდერები - ძალადობის სახეები - სულ საქართველო
სულ საქართველო თბილისი გურია იმერეთი კახეთი მცხეთა-მთიანეთი რაჭა-ლეჩხუმი სამეგრელო-ზემო სვანეთი სამცხე-ჯავახეთი შიდა ქართლი ქვემო ქართლი აჭარა აფხაზეთი
ძალადობის სახეები
ფიზიკური 27 10 1 1 4 1 10
ფსიქოლოგიური 97 46 1 1 1 5 15 3 24 1
ეკონომიკური 4 3 1
სექსუალური 0
იძულება 1 1
უგულვებელყოფა 1 1
სულ საქართველო
სულ საქართველო
სულ საქართველო
სულ საქართველო
სულ საქართველო
სულ საქართველო