შედარება წლების მიხედვით
2021 - მონაცემები ნასამართლობის შესახებ - მსჯავრდებულები - პირი
პირი
მსჯავრდებულები 15412
თავისუფლების აღკვეთა 3502
პირობითი მსჯავრი 8242
ჯარიმა 2530
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა 1029
შინაპატიმრობა 26
სხვა 83
პირი
პირი
პირი
პირი
პირი
პირი