პირი
მსჯავრდებულები 15412
თავისუფლების აღკვეთა 3502
პირობითი მსჯავრი 8242
ჯარიმა 2530
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა 1029
შინაპატიმრობა 26
სხვა 83