შედარება წლების მიხედვით
2021 - I ინსტანციაში განხილულია - საქმე
საქმე პირი
I ინსტანციაში განხილულია 14955 16871
განაჩენის გამოტანით 14199 15983
მ.შ. საპროცესო შეთანხმებით 9147 10396
შეწყდა 621 732
დაბრუნდა დამატებით ძიებაში 135 156
განხილულია არსებითად 5673 6319
გამოტანილია გამამართლებელი განაჩენი 499 551
გამოტანილია ნაწილობრივ გამამართლებელი განაჩენი 194 219
შეწყდა 621 732
გამოტანილია გამამტყუნებელი განაჩენი 4359 4817
სააპელაციო ინსტანციაში განხილულია სააპელაციო საჩივრით 3041 3366
სულ გაუქმდა და შეიცვალა 534 617
გაუქმდა გამამტყუნებელი განაჩენი და გამოტანილია გამამართლებელი განაჩენი 16 24
შეწყდა 1 1
შეუმსუბუქდა სასჯელი 208 247
სასჯელი შეიცვალა პირობითი მსჯავრით 6 7
სტაბილურია 2507 2749
საკასაციო ინსტანციაში განხილულია საკასაციო საჩივრით 1452 1731
სულ გაუქმდა და შეიცვლა 118 134
გაუქმდა გამამტყუნებელი განაჩენი და გამოტანილია გამამართლებელი განაჩენი 13 13
შეწყდა 0 0
შეიცვალა კვალიფიკაცია და სასჯელი 3 3
შეიცვალა სასჯელი 16 18
სტაბილურია 1334 1597
საქმე
მ.შ. საპროცესო შეთანხმებით 9147
საქმე
საქმე