2021 წლის მონაცემები
სააპელაციო სასამართლოების მიერ განხილული ადმინისტრაციული საჩივრები - განხილული სააპელაციო საჩივრები
საქმე
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
საქმე საქმე საქმე საქმე საქმე საქმე საქმე საქმე საქმე საქმე საქმე საქმე
განხილული სააპელაციო საჩივრები 2893 2567 1491 1284 1342 1336 1669 1899 2638 2525 1604 2366
საჩივარი შეტანილია ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ 1138 1007 366 428 544 579 797 892 1277 1220 697 1215
% 39.3% 39.2% 24.5% 33.3% 40.5% 43.3% 47.8% 47% 48.4% 48.3% 44.1% 51.9%
საჩივარი შეტანილია ფიზიკური პირების მიერ 1755 1560 1125 856 798 757 872 1007 1361 1305 884 1127
% 60.7% 60.8% 75.5% 66.7% 59.5% 56.7% 52.2% 53% 51.6% 51.7% 55.9% 48.1%
დამთავრდა ადმინისტრაციული ორგანოების სასარგებლოდ 1754 1541 1004 681 668 631 811 925 1280 1179 786 1065
% 60.6% 60% 67.3% 53% 49.8% 47.2% 48.6% 48.7% 48.5% 46.7% 49.4% 45.3%
დამთავრდა ფიზიკური და იურიდიული პირების სასარგებლოდ 1067 972 453 566 647 678 832 954 1318 1311 768 1267
% 36.9% 37.9% 30.4% 44.1% 48.2% 50.7% 49.9% 50.2% 50% 51.9% 48.3% 53.9%
დამთავრდა მორიგებით 8 13 7 21 9 14 13 10 9 7 3 4
% 0.3% 0.5% 0.5% 1.6% 0.7% 1% 0.8% 0.5% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2%
დაბრუნდა I ინსტანციაში ხელახალი განხილვისთვის 64 41 27 16 18 13 13 10 31 28 33 17
% 2.2% 1.6% 1.8% 1.2% 1.3% 1% 0.8% 0.5% 1.2% 1.1% 2.1% 0.7%
2010
% 39.3
2010
% 60.7
2010
% 60.6
2010
% 36.9
2010
% 0.3
2010
% 2.2