საკასაციო წესით გასაჩივრებული ადმინისტრაციული საქმეები - დამთავრდა აპელაციაში
საჩივარი
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
საჩივარი საჩივარი საჩივარი საჩივარი საჩივარი საჩივარი საჩივარი საჩივარი საჩივარი საჩივარი საჩივარი საჩივარი
დამთავრდა აპელაციაში 2893 2567 1491 1284 1342 1336 1669 1899 2638 2525 1604 2366
შემოვიდა კასაციაში 1807 1351 714 614 773 778 982 1203 1645 1334 842 992
გასაჩივრების % 62.5 52.6 47.9 47.8 57.6 58.2 58.8 63.3 62.4 52.8 52.5 41.9