შედარება წლების მიხედვით
2021 - სასამართლოების მიერ გამოცემული დამცავი ორდერები - მსხვერპლი - სულ საქართველო
სულ საქართველო თბილისი გურია იმერეთი კახეთი მცხეთამთიანეთი სამეგრელო-ზედა სვანეთი სამცხე-ჯავახეთი შიდა ქართლი ქვემო ქართლი აჭარა აფხაზეთი
მსხვერპლი
მდედრობითი 100 48 1 1 2 1 5 13 2 26 1
მამრობითი 21 11 1 1 1 7
მოძალადე
მდედრობითი 19 4 1 1 1 3 2 7
მამრობითი 93 44 1 2 1 4 9 2 29 1
სულ საქართველო
სულ საქართველო