შედარება წლების მიხედვით
2021 - განხილული საგადასახადო საქმეები - სარჩელი შეტანილია - საქმე
საქმე
სარჩელი შეტანილია
საგადასახადო ორგანოების მიერ 1354
ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ 313
დამთავრდა
საგადასახადო ორგანოების სასარგებლოდ 1124
ფიზიკური და იურიდიული პირების სასარგებლოდ 534
მორიგებით 0
საქმე
საქმე