საქმე
სარჩელი შეტანილია
ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ 3118
ფიზიკური პირების მიერ 5702
დამთავრდა
ადმინისტრაციული ორგანოების სასარგებლოდ 5519
ფიზიკური და იურიდიული პირების სასარგებლოდ 2930
მორიგებით 26