შედარება წლების მიხედვით
2020 - განხილული საგადასახადო საქმეები - სარჩელი შეტანილია - საქმე
საქმე
სარჩელი შეტანილია
საგადასახადო ორგანოების მიერ 1367
ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ 89
დამთავრდა
საგადასახადო ორგანოების სასარგებლოდ 1147
ფიზიკური და იურიდიული პირების სასარგებლოდ 308
მორიგებით 0
საქმე
საქმე