შედარება წლების მიხედვით
2020 - განხილული ადმინისტრაციული საქმეები - სარჩელი შეტანილია - საქმე
საქმე
სარჩელი შეტანილია
ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ 2464
ფიზიკური პირების მიერ 5284
დამთავრდა
ადმინისტრაციული ორგანოების სასარგებლოდ 5201
ფიზიკური და იურიდიული პირების სასარგებლოდ 2144
მორიგებით 40
საქმე
საქმე