შედარება წლების მიხედვით
2020 - მსჯავრდებულები - პირი
პირი
მსჯავრდებულები 12980
თავისუფლების აღკვეთა 3336
პირობითი მსჯავრი 6556
ჯარიმა 2151
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა 917
შინაპატიმრობა 14
სხვა 6
პირი
პირი
პირი
პირი
პირი
პირი