შედარება წლების მიხედვით
2020 - სამოქალაქო საქმეების განხილვა - დამთავრდა - საქმე
საქმე
დამთავრდა 54494
უარი ეთქვა მიღებაზე 17247
განხილულია 37121
გადაწყვეტილების გამოტანით 23216
შეწყდა 1173
დამთავრდა მორიგებით 3908
დატოვებულია განუხილველად 8824
გადაეცა სხვა სასამართლოს 126
განხილულია სააპელაციო საჩივრით 2170
გაუქმდა 489
სტაბილურია 1681
განხილულია საკასაციო საჩივარი 1129
გაუქმდა 133
სტაბილურია 996
საქმე
საქმე
გადაწყვეტილების გამოტანით 23216
შეწყდა 1173
დამთავრდა მორიგებით 3908
დატოვებულია განუხილველად 8824
საქმე