2020 წლის მონაცემები
სასამართლოების მიერ გამოცემული დამცავი ორდერები - სულ საქართველო - იმერეთი
ფიზიკური
ფსიქოლოგიური
ეკონომიკური
სექსუალური
იძულება
უგულვებელყოფა
2018 2019 2020
ფიზიკური ფსიქოლოგიური ეკონომიკური სექსუალური იძულება უგულვებელყოფა ფიზიკური ფსიქოლოგიური ეკონომიკური სექსუალური იძულება უგულვებელყოფა ფიზიკური ფსიქოლოგიური ეკონომიკური სექსუალური იძულება უგულვებელყოფა
სულ საქართველო 48 132 9 2 11 28 119 7 5 5 19 101 6 0 0 0
თბილისი 40 82 5 1 18 51 3 2 8 60 2
გურია 1 1
იმერეთი 3 1 5 1 1
კახეთი 2 3 2 1 8 2 2
მცხეთა-მთიანეთი
რაჭა-ლეჩხუმი
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 1 1 1 6 2
სამცხე-ჯავახეთი 3 31 3 5 2 1 1
შიდა ქართლი 2 21 1 11 3 11 1
ქვემო ქართლი 4 8 3 9
აჭარა 3 17 1 1 4 10 1 2 14 3
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018