2020 წლის მონაცემები
სასამართლოების მიერ გამოცემული დამცავი ორდერები - მსხვერპლი - სამეგრელო-ზედა სვანეთი
მდედრობითი სქესი
მამრობითი სქესი
2018 2019 2020
მდედრობითი სქესი მამრობითი სქესი მდედრობითი სქესი მამრობითი სქესი მდედრობითი სქესი მამრობითი სქესი
მსხვერპლი 140 26 114 11 100 13
თბილისი 87 20 55 8 61 5
გურია 3 1 2 1
იმერეთი 2 1 8 0 1
კახეთი 4 1 8 0 3
მცხეთა-მთიანეთი
რაჭა-ლეჩხუმი
სამეგრელო-ზედა სვანეთი 1 0 5 1 2
სამცხე-ჯავახეთი 1
შიდა ქართლი 23 2 21 1 11 1
ქვემო ქართლი 3 1 8 0 7 3
აჭარა 17 0 10 9 13 2
მოძალადე 25 130 24 101 17 93
თბილისი 18 81 11 49 7 57
გურია 0 1 1
იმერეთი 2 3 2 4 1
კახეთი 1 2 2 8 1 2
მცხეთა-მთიანეთი
რაჭა-ლეჩხუმი
სამეგრელო-ზედა სვანეთი 0 1 2 5 2
სამცხე-ჯავახეთი 1
შიდა ქართლი 2 22 4 18 1 11
ქვემო ქართლი 1 3 0 8 2 7
აჭარა 1 17 3 9 6 11
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018