2018 2019 2020
ფიზიკური ფსიქოლოგიური ეკონომიკური სექსუალური იძულება უგულვებელყოფა ფიზიკური ფსიქოლოგიური ეკონომიკური სექსუალური იძულება უგულვებელყოფა ფიზიკური ფსიქოლოგიური ეკონომიკური სექსუალური იძულება უგულვებელყოფა
სულ საქართველო 48 132 9 2 11 28 119 7 5 5 19 101 6 0 0 0
თბილისი 40 82 5 1 18 51 3 2 8 60 2
გურია 1 1
იმერეთი 3 1 5 1 1
კახეთი 2 3 2 1 8 2 2
მცხეთა-მთიანეთი
რაჭა-ლეჩხუმი
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 1 1 1 6 2
სამცხე-ჯავახეთი 3 31 3 5 2 1 1
შიდა ქართლი 2 21 1 11 3 11 1
ქვემო ქართლი 4 8 3 9
აჭარა 3 17 1 1 4 10 1 2 14 3