2018 2019 2020
მდედრობითი სქესი მამრობითი სქესი მდედრობითი სქესი მამრობითი სქესი მდედრობითი სქესი მამრობითი სქესი
მსხვერპლი 140 26 114 11 100 13
თბილისი 87 20 55 8 61 5
გურია 3 1 2 1
იმერეთი 2 1 8 0 1
კახეთი 4 1 8 0 3
მცხეთა-მთიანეთი
რაჭა-ლეჩხუმი
სამეგრელო-ზედა სვანეთი 1 0 5 1 2
სამცხე-ჯავახეთი 1
შიდა ქართლი 23 2 21 1 11 1
ქვემო ქართლი 3 1 8 0 7 3
აჭარა 17 0 10 9 13 2
მოძალადე 25 130 24 101 17 93
თბილისი 18 81 11 49 7 57
გურია 0 1 1
იმერეთი 2 3 2 4 1
კახეთი 1 2 2 8 1 2
მცხეთა-მთიანეთი
რაჭა-ლეჩხუმი
სამეგრელო-ზედა სვანეთი 0 1 2 5 2
სამცხე-ჯავახეთი 1
შიდა ქართლი 2 22 4 18 1 11
ქვემო ქართლი 1 3 0 8 2 7
აჭარა 1 17 3 9 6 11