საკასაციო წესით გასაჩივრებული სისხლის სამართლის საქმეები - დამთავრდა აპელაციაში
საჩივარი
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
საჩივარი საჩივარი საჩივარი საჩივარი საჩივარი საჩივარი საჩივარი საჩივარი საჩივარი საჩივარი საჩივარი საჩივარი
დამთავრდა აპელაციაში 2642 1521 922 637 1327 1593 1816 1635 2349 2887 2563 3041
შემოვიდა კასაციაში 1097 620 369 241 597 669 767 704 893 1150 888 1184
გასაჩივრების % 41.5 40.8 40 37.8 45 42 42.2 43.1 38 39.8 34.6 38.9