2018 2019 2020 2021
მდედრობითი სქესი მამრობითი სქესი მდედრობითი სქესი მამრობითი სქესი მდედრობითი სქესი მამრობითი სქესი მდედრობითი სქესი მამრობითი სქესი
მსხვერპლი 140 26 114 11 100 13 100 21
თბილისი 87 20 55 8 61 5 48 11
გურია 3 1 2 1 1
იმერეთი 2 1 8 0 1 1 0
კახეთი 4 1 8 0 3 2
მცხეთა-მთიანეთი 1
რაჭა-ლეჩხუმი
სამეგრელო-ზედა სვანეთი 1 0 5 1 2 5 1
სამცხე-ჯავახეთი 1
შიდა ქართლი 23 2 21 1 11 1 13 1
ქვემო ქართლი 3 1 8 0 7 3 2 1
აჭარა 17 0 10 9 13 2 26 7
აფხაზეთი 1 0
მოძალადე 25 130 24 101 17 93 19 93
თბილისი 18 81 11 49 7 57 4 44
გურია 0 1 1 1
იმერეთი 2 3 2 4 1 1 0
კახეთი 1 2 2 8 1 2 1 2
მცხეთა-მთიანეთი 1
რაჭა-ლეჩხუმი
სამეგრელო-ზედა სვანეთი 0 1 2 5 2 1 4
სამცხე-ჯავახეთი 1
შიდა ქართლი 2 22 4 18 1 11 3 9
ქვემო ქართლი 1 3 0 8 2 7 2 2
აჭარა 1 17 3 9 6 11 7 29
აფხაზეთი 1