საქმე
დამთავრდა 79995
უარი ეთქვა მიღებაზე 40458
განხილულია 39370
გადაწყვეტილების გამოტანით 24660
შეწყდა 1578
დამთავრდა მორიგებით 4292
დატოვებულია განუხილველად 8840
გადაეცა სხვა სასამართლოს 167
განხილულია სააპელაციო საჩივრით 2448
გაუქმდა 687
სტაბილურია 1761
განხილულია საკასაციო საჩივარი 1227
გაუქმდა 154
სტაბილურია 1073