წელი: 2015

მელიტონ ბენიძე

იურიდიული დახმარების სამსახური

თანამდებობა დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 41470
საშუალო თვიური შემოსავალი 3456
სარგო 25704
პრემია ან/და დანამატი 15766
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 38 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 33176
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 15766
  • სარგო 25704